VÝPADKY ORDINAČNÍ DOBY A DOVOLENÁ - PRACUJEME VÝHRADNĚ NA OBJEDNÁNÍ

19.8. až 30.8.2024 plánujeme letní dovolenou - v těchto dvou týdnech bude ordinace uzavřená. Děkujeme za pochopení. 

ZPĚT

Aktuality v naší ordinaci

  • v sobotu 1.6.2024 jsem se zůčastnil celodenního sněmu Komory veterinárních lékařů v Libereckém Babylonu. 
  • z důvodu rekontrukce vodovodního řadu u hřiště v Modřišicích může být občas problematické projet od návse v Modřišicích kolem hřiště k nám do ordinace. V případě neprůjezdnosti doporučujeme objízdnou trasu - z Modřišic vyjet směr Podháj (Mašov, Všeň), hned za cedulé Modřišice u firmy Sincon odbočit doprava, na konci na T křizovatce opět doprava a kolem obecního úřadu Modřišice rovnou přímo k nám z druhé strany. 

  • pevná linka byla spolu se Šroubárnami zrušena, nahrazuje jí platné mobilní číslo 777 611 731

  • rozšířili jsme naše možnosti statim krevního vyšetření o nový imunochemický přístroj pro analýzu některých méně běžných parametrů - zejména hormonů štítné žlázy (T4 a TSH), pohlavního hormonu progesteronu (stanovení fáze ovulace a výskytu luteálních cyst a tumorů), a kortizolu (umoňuje ambulantní zhotovení LDDtestu pro potvrzení hyperadrenokorticismu). Výsledky máme obvykle do 10-15 minut od odběru vzorku. Cena se pohybuje od 390,- Kč za vlastní rozbor plus náklady na odběr vzorku - obvykle celková cena nepřekročí 800,- až 900,- Kč za jeden parametr včetně práce (ta je účtována vždy jen jednou pro všechny vyšetřované parametry). 

  • od začátku dubna 2022 využíváme nový diagnostický ultrazvuk Mindray Vetus 5 - posouvá naše možnosti diagnostiky zase kupředu. Starý usg přístroj vzhledem k jeho dostatečné kvalitě budeme dál využívat v ordinaci Modřišice
  • NAŠI POMOCNÍCI - HEMATOLOGICKÝ A BIOCHEMICKÝ ANALYZÁTOR,KTEŘÍ NÁM SLOUŽÍ PRO ZRYCHLENÍ A ZKVALITNĚNÍ KREVNÍCH ANALÝZ, si již zasloužili obměnit, pořídili jsme proto nové přístroje od firmy Fuji - Labtechnik. Osvědčená laboratoř přímo v prostorách ordinace na Bezučově ulici nám umožňuje provádět krevní rozbory kdykoliv v ordinační době, s výsledky do 15-20 minut. Pacienti by měli být vždy nalačno. Cena vyšetření se pohybuje od 950 do 1500,- Kč - nejběžnější multiorgánové vyšetření jater, ledvin, slinivky, proteinů, glukózy, minerálního panelu a krevního obrazu včetně podrobného diferenciálního rozpočtu bílých krvinek včetně odběru a materiálu. 
  • od 1.1.2020 dle zákona o léčivech nelze jednou odebraná léčiva vykupovat zpět a použít u jiného pacienta. Zdůvodnění přerušením zabezpečeného skladovacího procesu lze považovat za dostatečně akceptovatelné. U humánních preparátů tyto dokonce nelze ani vrátit dodavateli v případě, že si vámi objednaná léčiva z jakéhokoliv důvodu nevyzvednete. Z toho důvodu nelze za vrácená léčiva vracet finanční plnění - tato léčiva musíme na naše náklady zlikvidovat přes nebezpečný odpad. U humáních léčiv, která běžně neobjednáváme, musíme bohužel při objednávce požadovat platbu předem. Děkujeme za pochopení. 
  • POZOR - od 1.1.2020 se z důvodu nařízení Evropské unie zavádí povinné čipování psů, s výjimkou čitelně tetovaných jedinců označených před 3.7.2011 - viz citace zákona z webu státní veterinární správy níže. JEDNÁ SE O POVINNOST CHOVATELE, NIKOLIV VETERINÁŘE, při nesplnění této povinnosti jmůže být chovatel zejména v případě poranění člověka nečipovaným byť očkovaným zvířetem pokutován až do 50 tis. Kč. Doporučujeme proto při očkování proti vzteklině zkontrolovat čip, případně nechat pejska současně se vzteklinou očipovat. ČIPOVÁNÍ TÉMĚŘ NEBOLÍ A NEVYZAŘUJE ŽÁDNÉ ZÁŘENÍ ANI ELEKTROMAGNETICKÉ POLE DO PACIENTA. JDE O ÚKON SROVNATELNÝ S APLIKACÍ OČKOVÁNÍ. Cena čipování se pohybuje kolem 350-650 Kč dle velikosti aplikační jehly a předplacených služeb národního registru majitelů zvířat.  
  • PRAVIDLA A OMEZENÍ V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY O NOUZOVÉM STAVU - VIZ SPECIÁLNÍ STRÁNKA 

ZPĚT

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“)

 

Vzhledem ke skutečnosti, že na našem pracovišti shromažďujeme některé osobní údaje nezbytně nutné k řádnému poskytování zdravotní péče pro naše klienty a pacienty, informujeme vás tímto o způsobu, rozsahu a ochraně nakládání s těmito daty. Neshromažďujeme citlivá data, jako je datum narození, rodné číslo nebo informace týkající se osobního přesvědčení, státní příslušnosti, náboženského vyznání a podobně, pokud o to klient sám nepožádá. Data jsou zabezpečena v zaheslovaném software pro správu veterinární agendy Winvet. Data mimo tento software jsou pouze v nezbytně nutném rozsahu (zpravidla pouze příjmení a/nebo telefonní číslo pro účely objednání termínu ošetření) jsou uzamčeny v prostoru ordinace pod mechanickým a elektronickým zabezpečovacím systémem a jsou skartovány zpravidla jednou ročně po skončení kalendářního roku.

 

Veterinární ordinace Richterovi, IČ 70981094 (dále jen „ordinace“ nebo „poskytovatel“ nebo „správce“) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a 13 Nařízení GDPR svým zákazníkům – fyzickým osobám, kteří jsou ve smyslu článku 4 odst. 1 Nařízení subjekty údajů a jejichž osobním údajům je tak ve smyslu a v režimu Nařízení poskytována ochrana, poskytuje následující informace, sdělení a poučení.

1/ SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ /Správcem osobních údajů je: MVDr. Milan Richter, sídlem Modřišice 102, 51101 Turnov IČ 70981094. Pokud má zákazník dotaz ohledně zpracování osobních údajů, je možné se na nás obrátit též prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2/ ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ /

Ve veterinární ordinaci jsou osobní údaje zákazníků zpracovávány v těchto případech:

 

Případy nevyžadující souhlas se zpracováním osobních údajů:

(i) potřebujeme osobní údaje pro plnění smlouvy o poskytnutí veterinární péče – pro možnost efektivně se zákazníkem při poskytování veterinární péče komunikovat a informovat jej například o stavu zvířete, výsledcích vyšetření, připomenutí podstatných zdravotních opatření jako je plánovaná kontrola, prevence proti závažným infekčním chorobám apod., potřebujeme zpravidla telefonní číslo a e-mailovou adresu zákazníka; Pokud jsme poskytli veterinární péči, považujeme majitele zvířete za našeho zákazníka a veškeré informace o průběhu poskytování veterinární péče pak vedeme v naší evidenci, neboť tyto údaje jsou povinné a naprosto nezbytné v případě jakékoliv veterinární péče poskytované námi u daného zvířete a plnění našich i klientových povinností ze smlouvy vyplývajících.

(ii) zpracování osobních údajů nám ukládá přímo právní úprava – protože jsme povinni vést dokumentaci o poskytované veterinární péči, jejíž součástí musí být rovněž identifikace majitele ošetřeného zvířete, jsou námi zpracovávány jméno, příjmení a bydliště; protože nám právní úprava ukládá povinnost předávat osobní údaje o zákazníkovi uvedené v petpasu, jsou tyto údaje o chovateli, pro kterého vystavujeme petpas, zpracovávány a předávány Komoře veterinárních lékařů ČR; protože nám právní úprava ukládá, abychom veterinární služby řádně vyúčtovali a evidovali, zpracováváme údaje nezbytné pro splnění náležitostí účetních a daňových dokladů, protože posíláme vzorky do specializovaných laboratoří, případně pacienty přeposíláme na specializovaná vyšetření, shromažďujeme a předáváme nezbytné údaje laboratořím, případně specializovaným a spolupracujícím ordinacím poskytujícím odbornou veterinární péči a pod.;

 

Případy, které mohou vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů (k tomuto účelu je obvykle nevyužíváme):

(iii) zpracování je nezbytné pro zajištění podstatného zájmu kliniky – jsme oprávněni využívat získané kontaktní údaje stálých zákazníků pro zasílání obchodních sdělení ohledně našich služeb a produktů, naším podstatným zájmem je pak rovněž využití osobních údajů při uplatňování nároku kliniky ze smlouvy apod.;

(iv) zákazník se zpracováním souhlasí – v případě, že nám k tomu zákazník udělí souhlas, může dojít ke zpracování rovněž dalších osobních údajů – souhlas zákazníka je vždy informovaný a konkrétní co do účelu, rozsahu a doby zpracování osobních údajů, zákazník má právo jej kdykoliv odvolat.

Osobní údaje jsou námi zpracovány v rozsahu, v jakém nám je zákazník poskytl. Osobní údaje, které od zákazníka požadujeme, může zákazník vždy odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí jsme povinni vyžadovat, nemůžeme v takovém případě související službu poskytnout.

3/ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Pokud veterinární klinika zpracovává osobní údaje zákazníka na základě jeho souhlasu,  poskytovatel je oprávněn po zákazníkovi požadovat, aby poskytnutí souhlasu písemně potvrdil. Poskytne-li zákazník poskytovateli takový souhlas, může jej kdykoli, jakoukoli formou a bez jakékoli sankce odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění poskytovatele tyto osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu nadále zpracovávat k účelům, k nimž poskytovateli svědčí jiný ze zákonných důvodů zpracování. Pro samotné poskytnutí veterinárních služeb není souhlas se zpracováním osobních údajů nutný, poskytovatel poskytnutím souhlasu zákazníka ke zpracování jeho osobních údajů nepodmiňuje poskytnutí služeb veterinární péče.

4/ OBCHODNÍ SDĚLENÍ/ Zákazníky, kteří navštívili veterinární kliniku poskytovatele opakovaně, považuje poskytovatel za stálé zákazníky, nesdělí-li mu zákazník výslovně jinak. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka, které od zákazníka v souvislosti s poskytováním veterinárních služeb obdržel, rovněž i za účelem přímého marketingu vlastních produktů a služeb (např. pozvánka k očkování zvířete zákazníka). Zákazník je oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu poskytovatele a kdykoli může jednoduchým způsobem umožněným poskytovatelem zasílání dalších nabídek odmítnout.

5/ UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje zákazníka uchovává poskytovatel po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem a následně pak po dobu, kterou je poskytovatel povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností poskytovatele. Kromě toho je poskytovatel oprávněn osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu uchovávat i pro účely ochrany a/nebo uplatňování případných práv a nároků poskytovatele vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem, a to po dobu, dokud nedojde k promlčení případných nároků podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6/ ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje zákazníka mohou být poskytnuty třetím osobám, které poskytovateli poskytují odborné veterinární, účetní, právní či IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností ordinace stanovených jí obecně závaznými právními předpisy či v zájmu uplatnění a/nebo ochrany nároků a práv poskytovatele vůči zákazníkovi. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy poskytovatelem s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje příslušné záruky pro zpracování osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším subjektům, ale vždy pouze tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím).

7/POUČENÍ O PRÁVECH ZÁKAZNÍKA / Zákazník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, za podmínek stanovených Nařízením GDPR má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 Nařízení GDPR. Zákazník má dále právo být bezodkladně informován o jakémkoli případu porušení zabezpečení osobních údajů, které může mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Zákazník má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, bude-li zřízen), má-li za to, že poskytovatel při zpracování osobních údajů (vč. případných vyřizování žádostí zákazníků) postupuje v rozporu s Nařízením. Informace o opatřeních přijatých na základě žádosti zákazníka dle čl. 15 až 22 Nařízení budou zákazníkovi poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Při zpracování osobních údajů zákazníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

 

Co nabízíme

Péče o psy a kočky

- naše hlavní pole působnosti - už víc jak 25 let se věnujeme péči o psy a kočky, zejména v oblastech:

- interní péče - hlavní náplní je diagnostika a terapie nejčastějších chorob - infekcí, hormonálních poruch, gynekologických obtíží, porodnictví a další ...

- chirurgická péče - břišní operace (trávicí, močopohlavní, onkologické), odstranění tumorů, kožní plastiky a další ...

- stomatologická péče - sanace parondontu a odstranění zubního kamene, extrakce poškožených zubů, stomatochirurgie a další ...

- traumatologická péče - řešení úrazů, poranění a nejběžnějších otrav

- zobrazovací vyšetření - digitální rentgen, doplerovský ultrazvuk, mikroskop, krevní analyzátory a další přístroje nám denně slouží k stanovení diagnózy.

- odborné poradenství - výživa, obezitologie, porodnictví a neonatologie - péče o narozená mláďata, geriatrická péče o staré a přestárlé a další ...

- preventivní programy - vakcinační a antiparazitární péče je nedílnou součástí ochrany osob žijících v kontaktu s mazlíčky. 

- poruchy chování - přestože nemáme tolik času věnovat se této velmi rozšířené problematice tak, jak by si zaloužila, snažíme se alespoň v nejčastějších a nejpalčivějších situacích majitelům poskytnout vodítko a odborný etologicko psychologický pohled na problémovou situaci, ve které se jeho mazlíček může nacházet. Často je však velkou bariérou ve snaze o úspěšné řešení psychosociálních a etologických obtíží neochota majitele vidět situaci takovou, jaká skutečně je. 

Péče o hlodavce

- přestože máme s péčí o hlodavce poměrně bohaté zkušenosti, nepatří tato početná skupina mazlíčků mezi časté případy řešené na našem pracovišti. Vzhledem k velikosti pacientů a z toho vyplývajících omezených možností diagnostiky je obvyklý klinický a terapeutický přístup - to znamená řešíme to, co na pacientovi vidíme, slyšíme a nahmatáme. 

Co nenabízíme

Nedržíme nepřetržitou pohotovost - v jednom lékaři už nyní pracujeme víc, než by pracovali humání lékaři, pokud by přistoupili na novelu zákona s přesčasy 850 hodin za rok. Za rok odpracujeme v jednom lékaři po odečtení 4 týdnů dovolené (kterou si jako OSVČ musíme zaplatit sami) víc než 2500 hodin, což dělá cca 800 hodin oproti zamětnanci na hlavní pracovní poměr. To je zhruba 100 osmihodinových směn za rok navíc nad hlavní pracovní poměr. Proto nemůžeme a ani nechceme ničit naše zdraví ještě víc než už nyní tím, že budeme nepřetržitě k dispozici. 

Neposkytujeme péči o exotická zvířata a ptáky - nepovažujeme se za specialisty na tyto druhy, proto je ošetřujeme pouze v základní péči nebo v akutním ohrožení života. Ostatní stavy vždy doporučujeme na specializované pracoviště.

Neprovádíme ortopedické a vysocespecializované výkony - na to je i podle předpisů vždy potřeba specialista, který nikde v blízkém okolí nepůsobí. Proto obvykle spolupracujeme s velkými klinikami, které specilisty disponují.